Toetsen (Rekenen VO)

In dit artikel:

Soorten toetsen

Op ons platform heb je de keuze uit verschillende soorten toetsen:

 • Instaptoetsen: Deze toetsen zijn bedoeld om het aanvangsniveau van een leerling te bepalen.
 • Vrijstellingstoetsen: Met deze toetsen kan je bepalen welke onderwerpen de leerling al beheerst en zou kunnen overslaan.
 • Hoofdstuk- en clustertoetsen: Deze toetsen zijn direct gekoppeld aan één of meerdere hoofdstukken.
 • Niveautoetsen: Deze toetsen zijn gekoppeld aan een bepaalde landelijke standaard (zoals bijvoorbeeld de referentieniveaus).

Alle toetsen op het platform werken in principe hetzelfde. Ze hebben alleen een ander doel waarmee ze ingezet kunnen worden. Hieronder leggen we uit wanneer je welke toets het beste kan inzetten. 

Een aantal toetsen is ook op papier beschikbaar. Een overzicht vind je in het artikel Rekentoetsen op papier. Neem contact op met onze support wanneer je hier gebruik van wilt maken. 

Instaptoetsen

Als leerlingen beginnen met Logisch Rekenen, dan zijn er vaak grote verschillen in rekenvaardigheid binnen de klas. Het kan dan prettig zijn om gelijk aan het begin een indicatie te hebben van het startniveau van je leerlingen. Deze toets is speciaal ontwikkeld voor leerlingen in de brugklas.

Daarnaast kunnen de instaptoetsen ook gebruikt worden om leerlingen vrijstellingen te geven voor bepaalde hoofdstukken. Je vindt hier meer informatie over in het artikel Differentiëren.

Brugklastoets

Deze toets is geschikt als je het aanvangsniveau van je brugklas-leerlingen wilt meten. Zo krijg je inzicht in de niveauverschillen tussen leerlingen. Voor de leerlingen in de 2F- en 3F-leerlijn kan je op basis van de resultaten van de toets kiezen of je je leerlingen een vrijstelling geeft voor (delen van) de basishoofdstukken.

Let op: Deze mogelijkheid is er niet voor leerlingen die met de 2A-leerlijn werken. Voor die leerlingen is het aan te raden om de gehele leerlijn te doorlopen, omdat ze vaak met een rekenachterstand beginnen.

Achtergrond
De brugklastoets is gebaseerd op onderzoek naar het rekenniveau in groep 8. Deze Periodieke Peiling van het OnderwijsNiveau ( PPON) wordt eens in de zoveel jaar door Cito uitgevoerd. De referentieniveaus voor 1F en 1S zijn in eerste instantie op het PPON-onderzoek gebaseerd. Dit onderzoek dient daarom als een goede basis om onze toets aan te laten sluiten op de niveaus van brugklasleerlingen.

Bron: CITO-PPON (1F- en 1S-lijn toegevoegd door Studyflow)

Bron: CITO-PPON (1F- en 1S-lijn toegevoegd door Studyflow)

Het PPON onderzoek geeft een gedetailleerd overzicht van de moeilijkheidsgraad van verschillende voorbeeldopgaven binnen de rekendomeinen. Wij hebben onze brugklastoets op basis van deze onderzoeksresultaten zo geconstrueerd dat deze opgaven bevat van onder het 1F-niveau tot boven het 1S-niveau. Wij hebben de opgaven in de toets zo sterk in moeilijkheid laten variëren, zodat de verschillen tussen jouw leerlingen goed zichtbaar worden. 

Deze opzet zorgt ervoor dat de toets in elke brugklas afgenomen kan worden. Hoewel leerlingen in een basis/kader brugklas gemiddeld lager zullen scoren dan leerlingen in een vwo brugklas, kunnen er grote verschillen zijn binnen klassen. Als een leerling op basis/kader niveau een boven 1F-niveau scoort, kan dat aanleiding zijn om een hoger eindniveau na te streven door hem/haar een andere leerlijn aan te bieden of bepaalde hoofdstukken vrij te stellen waardoor er ruimte ontstaat voor andere verdieping van de stof. Andersom kan een leerling ook lager scorer, wat een indicatie kan zijn om juist extra aandacht aan de basis te besteden en de overgang tussen het basisonderwijs en voortgezet onderwijs meer aandacht te geven.

De brugklastoets is dus primair bedoeld als inschatting van het niveau van de rekenvaardigheden van de brugklasleerlingen. Wanneer gewenst, kan er een cijfer worden toegekend via het systeem. We hebben hiervoor drie mogelijke normeringen in het systeem gezet. Je kunt zelf kiezen welke normering het beste bij jouw context past. We hebben voor drie normeringen gekozen, omdat het verschil in rekenvaardigheid tussen de gemiddelde vwo leerling en basis/kader leerling groot is, en het niet eerlijk lijkt wanneer zij langs dezelfde normering worden gehouden. Meer informatie vind je in het overzicht in het tabblad 'Brugklastoets' van dit Excelformulier.

Differentiëren op basis van de brugklastoets
De brugklastoets geeft dus een indicatie van het startniveau van leerlingen. In onze 2F- en 3F-leerlijnen hebben wij een aantal zogenaamde basishoofdstukken toegevoegd die bedoeld zijn voor leerlingen die extra herhaling van de basisschoolstof nodig hebben. Is het startniveau van de leerlingen voldoende, dan is het niet nodig dat zij deze basishoofdstukken doorwerken. 

Je kan op twee manieren onderscheid maken tussen leerlingen.

 1. Je wijst alle leerlingen de hoofdstukken vanaf hoofdstuk 1 toe. Leerlingen die slecht scoren op de brugklastoets wijs je daarnaast een aantal extra basishoofdstukken toe.
 2. Je wijst alle leerlingen alle hoofdstukken in de leerlijn toe. Leerlingen die goed scoren op de brugklastoets geef je vrijstellingen op de basishoofdstukken.

Als vuistregel gebruiken we hiervoor de volgende grenswaarden:

90 minuten toets 40 minuten toets
 • Voor leerlingen in de 2F leerlijn
  • 0 - 16 goed: alle basishoofdstukken
  • 17 - 30 goed: basishoofdstukken B5 t/m B8
  • 31 of meer goed: basishoofdstukken overslaan
 • Voor leerlingen in de 2F leerlijn
  • 0 - 9 goed: alle basishoofdstukken
  • 10 - 16 goed: basishoofdstukken B5 t/m B8
  • 17 of meer goed: basishoofdstukken overslaan
 • Voor leerlingen in de 3F leerlijn
  • 0 - 37 goed: alle basishoofdstukken
  • 38 of meer goed: basishoofdstukken overslaan
 • Voor leerlingen in de 3F leerlijn
  • 0 - 18 goed: alle basishoofdstukken
  • 19 of meer goed: basishoofdstukken overslaan

Latere instroom

Deze toets is ontwikkeld voor leerlingen die al via een andere methode rekenonderwijs hebben gehad in het VO en nu overstappen op Studyflow Rekenen.

Middels deze toets kan je een snelle inschatting maken van de vaardigheid op de onderwerpen uit de eerste hoofdstukken. Is deze voldoende dan kan dit aanleiding zijn om deze hoofdstukken over te laten slaan.

Er zijn twee varianten van deze vrijstellingstoets:

 • 2F: Voor leerlingen die de 2F leerlijn volgen en de stof van de basishoofdstukken beheersen (B1 t/m B8). Deze toets geeft een advies over de daarop volgende hoofdstukken 1 t/m 9.
 • 3F: Voor leerlingen die de 3F leerlijn volgen en de stof van de basishoofdstukken beheersen (B1 en B2). Deze toets geeft een advies over de daarop volgende hoofdstukken 1 t/m 12.

Achtergrond en Normering
Logisch Rekenen kan op verschillende manieren gebruikt worden. Wanneer het programma lineair als curriculum wordt ingezet, maar niet vanaf de brugklas dan kan er gekozen worden voor de Instaptoets - Latere instroom. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer je overstapt van de een andere rekenmethode naar Logisch Rekenen. 

Deze toets bevat vragen over de eerste hoofdstukken van het programma. Dit zijn vijf vragen per hoofdstuk. Hebben leerlingen deze vragen goed, dan kan je ze het bijbehorende hoofdstuk vrijstellen.

Deze toets is bedoeld om een aantal hoofdstukken over te kunnen slaan waarvan de leerling de stof al beheerst. De toets is niet bedoeld om een cijfer te geven, maar desondanks kan die behoefte bestaan. Voor die gelegenheden hebben wij twee normeringen toegevoegd aan het systeem, zodat je zelf kunt kiezen welke normering het beste bij jouw context past. Meer informatie vind je in het overzicht in het tabblad 'Latere instap & stoomcursus' van dit Excelformulier.

Hele leerlijn

Deze toets is ontwikkeld voor leerlingen die willen leren op basis van hiaten en is geschikt voor leerlingen die al een (heel) rekenprogramma hebben doorlopen en nu individueel willen oefenen. 

Deze vrijstellingstoets toetst alle rekenonderwerpen en is geschikt voor de leerlingen die geen gelegenheid meer hebben om het programma regulier te doorlopen, maar voor wie er wel extra aandacht voor het rekenniveau nodig is. Op basis daarvan kan je de leerling aan een selectie van hoofdstukken (waar oefenen het meest nodig is) laten werken.

Er zijn twee varianten van deze vrijstellingstoets:

 • 2F: Deze toets is geschikt voor leerlingen die in korte tijd naar het 2F niveau willen werken. Zij werken in de 2F leerlijn.
 • 3F: Deze toets is geschikt voor leerlingen die in korte tijd naar het 3F niveau willen werken. Zij werken in de 3F leerlijn.

Achtergrond en Normering
Wanneer een leerling tot een half jaar voor de rekentoets met Studyflow wil werken aan zijn rekenvaardigheden kan er gekozen worden om vooral de hoofdstukken door te werken waar de leerling nog niet zo sterk in is. Bij Logisch Rekenen werken we naast de 4 domeinen ook met een onderverdeling in 12 onderwerpen.

In de Instaptoets - Hele leerlijn hebben we 5 vragen per onderwerp opgenomen plus een aantal opgaven over probleemoplossen.  
Wanneer een leerling de vragen over een bepaald onderwerp goed heeft beantwoord kunnen alle bijbehorende hoofdstukken vrijgesteld worden. Heeft de leerling alle vragen fout, dan maakt hij alle hoofdstukken die bij dit onderwerp horen. Heeft de leerling een deel van de vragen goed, dan zal hij de makkelijkste hoofdstukken over het betreffende onderwerp over kunnen slaan en zich richten op de laatste hoofdstukken over dat onderwerp.

Deze toets is bedoeld om een aantal hoofdstukken over te kunnen slaan waarvan de leerling de stof al beheerst. Deze toets is niet bedoeld om een cijfer te geven, desondanks kan die behoefte bestaan. Voor die gelegenheden hebben wij twee normeringen toegevoegd aan het systeem, zodat je zelf kunt kiezen welke normering het beste bij jouw context past. Meer informatie vind je in het overzicht in het tabblad 'Latere instap & stoomcursus.' van dit Excelformulier. Let op: houd hierbij de kolommen van de Stoomcursus aan. 


Hoofdstuk- en clustertoetsen

Hoofdstuk- en clustertoetsen zijn toetsen die aansluiten bij de hoofdstukken van onze methode. Ze testen of een leerling het desbetreffende hoofdstuk beheerst. Een hoofdstuktoets neemt ongeveer 15 minuten in beslag. Voor een clustertoets (het toetsen van meerdere hoofdstukken in één keer) rekenen we ongeveer 45 tot 50 minuten. 

De hoofdstuk- en clustertoetsen zijn beschikbaar voor al onze leerlijnen (2A, 2F en 3F).

Achtergrond en Normering
In de hoofdstuktoetsen bieden we leerlingen vragen aan zoals ze die ook hebben gemaakt tijdens het oefenen in het hoofdstuk. Ook in de clustertoetsen is dit het geval, dit keer alleen uit meerdere hoofdstukken. 

Het vak Rekenen heeft in zekere zin een ander karakter dan vele andere vakken. Het gaat om het begrip, maar ook om de beheersing van de basisvaardigheden. In onze methode oefenen leerlingen net zolang tot ze bepaalde oefeningen beheersen. Voor de hoofdstuk- en clustertoetsen betekent dit dat alle leerlingen voor de volle beheersing van de opgaven in de toets opgaan. Dat betekent dat een 6 eigenlijk niet voldoende is in dit geval.

Wil je dit uitdrukken in een cijfer en daarom een strengere normering hanteren, dan hebben we daarvoor in het systeem een strengere normering toegevoegd. Meer informatie vind je in het overzicht in het tabblad 'Hfdstk Overh' van dit Excelformulier


Niveautoetsen

Het doel van de niveautoetsen is om in te kunnen zien of jouw leerlingen een specifiek niveau hebben bereikt. We bieden 1F, 2A, 2F en 3F toetsen aan. 

De vier domeinen (Getallen, Verhoudingen, Meetkunde en Verbanden) zijn in de voorbeeldtoetsen in dezelfde verhouding als de toenmalige officiële rekentoets vertegenwoordigd.

Achtergrond en Normering
In onze rekenmethode bieden we niveautoetsen aan voor de referentieniveaus 1F, 2A, 2F en 3F. We hebben ons daarbij gebaseerd op de beschikbare voorbeeldtoetsen die voor deze niveaus beschikbaar zijn. Daarbij houden we dezelfde verhoudingen aan voor de vier domeinen (Getallen, Verhoudingen, Meten en Meetkunde en Verbanden) en opgaven met en zonder rekenmachine. Voor 1F is een dergelijke voorbeeldtoets niet beschikbaar. Deze hebben we afgeleid van de overige toetsen. 

Bij de niveautoetsen volgen we dus nauwkeurig het aantal vragen per categorie dat ook Cito in deze toetsen heeft aangehouden. Voor de normering gebruiken we het gegeven voorbeeld van Cito. Dat betekent dat we met gehele cijfers werken, en geen kommagetallen. Voor een overzicht zie het tabblad 'Niveautoetsen' van dit Excelformulier.

We hebben er daarnaast voor gekozen om een verkorte versie aan te bieden van de niveautoets die in één lesuur afgenomen kan worden. Wij hebben namelijk gemerkt dat een complete toets in de praktijk lastiger in het normale schoolrooster in te passen is. In deze toets hebben we zo goed mogelijk de genoemde verhoudingen over de domeinen en met/zonder rekenmachine aangehouden. Houd er bij de afname van deze toets rekening mee dat het resultaat minder betrouwbaar is dan een complete niveautoets.


Beschikbare toetsen

Instaptoetsen

Soort 40 min. 90 min.
Brugklastoets versie A & B versie A & B
Soort 2F 3F
Latere instroom 90min 90min
Hele leerlijn 90min 90min

Hoofdstuktoetsen

2A leerlijn
H1 - Tellen: versie A & B H17 - Breuken basis: versie A & B
H2 - Groeperen: versie A & B H18: Breuken optellen & aftrekken: versie A & B
H3 - Plaats & waarde: versie A & B H19: Kommagetallen basis: versie A & B
H4 - Ordenen & uitspreken: versie A & B H20 - Rekenen met kommagetallen: versie A & B
H5 - Afronden: versie A & B H21 - Metriekstelsel: versie A & B
H6 - Optellen en aftrekken de basis: versie A & B H22: Afronden en gemiddelde: versie A
H7 - Optellen en aftrekken: versie A & B H23: Omtrek, oppervlakte en inhoud: versie A & B
H8 - Vermenigvuldigen en delen: versie A & B H24: Breuken vermenigvuldigen: versie A & B
H9 - Handig rekenen 1: versie A & B H25: Procenten: versie A & B
H10: Handig rekenen 2 : versie A & B H26: Rekenen met procenten: versie A & B
H11 - Rekenen met grote getallen: versie A & B H27: Schaal: versie A
H12 - Cijferen: versie A & B H28: Snelheid en tijd: versie A
H13 - Klokkijken: versie B H29: Rekenen met verhoudingen: versie A
H14 - Rekenen met tijd: versie B H30: Negatieve getallen: versie A & B
H15 - Geld: versie A & B H31: Verbanden basis: versie A
H16 - Figuren: versie A & B


2F leerlijn
B1 - Getallen: versie A & B H7 - Afronden en gemiddelde - versie A 
B2 - Werken met getallen - versie A & B H8 - Oppervlakte en inhoudsmaten - versie A & B
B3 - Optellen & aftrekken - versie A & B H9 - Verder rekenen met breuken - versie A & B
B4 - Vermenigvuldigen & delen - versie A & B H10 - Procenten basis - versie A & B
B5 - Handig rekenen & rekenregels - versie A & B H11 - Rekenen met procenten - versie A & B
B6 - Cijferen - versie A & B H12 - Schaal - versie A
B7 - Tijd - versie A  H13 - Omtrek en oppervlakte - versie A
B8 - Geld - versie A & B H14 - Verder rekenen met kommagetallen - versie A
H1 - 2D en 3D figuren - versie A & B H15 - Tijd en snelheid - versie A
H2 - Breuken basis - versie A & B H16 - Rekenen met verhoudingen - versie B
H3 - Breuken optellen & aftrekken - versie A & B H17 - Negatieve getallen - versie A & B
H4 - Kommagetallen basis - versie A & B H18 - Procenten toepassen - versie A & B
H5 - Rekenen met kommagetallen - versie A & B H19 - Formules - versie B
H6 - Metriek stelsel - versie A & B H20 - Grafieken en tabellen - versie A

3F leerlijn
B1 - Cijferen: versie A & B H11 - Procenten basis - versie A & B
B2 - Tijd en geld - versie A & B H12 - Verhoudingen basis - versie A 
H1 - Breuken basis - versie A & B H13 - Omtrek en oppervlakte - versie A & B
H2 - 2D en 3D figuren - versie A & B H14 - Tijd en snelheid - versie A & B
H3 - Eigenschappen van getallen - versie A & B H15 - Negatieve getallen - versie A & B
H4 - Breuken optellen & aftrekken - versie A & B H16 - Breuken standaard procedures - versie A & B
H5 - Breuken vermenigvuldigen & delen - versie A H17 - Rekenen met verhoudingen - versie A & B
H6 - Kommagetallen basis - versie A & B H18 - Procenten toepassen - versie A & B
H7 - Metriek Stelsel - versie A & B H19 - Verbanden - versie A
H8 - Afronden en gemiddelde - versie A & B H20 - Grafische weergave van data - versie A & B
H9 - Oppervlakte en inhoudsmaten - versie A & B H21 - Inhoud - versie A & B
H10 - Kommagetallen formeel - versie A & B H22 - Machten en wortels basis - versie A

Clustertoetsen

2A leerlijn 2F leerlijn 3F leerlijn
Hoofdstuk 1 & 2 Hoofdstuk B1, B2, B3 & B4 Hoofdstuk B1 & B2
Hoofdstuk 3 & 4 Hoofdstuk B5, B6, B7 & B8 Hoofdstuk 1, 2 & 3
Hoofdstuk 5, 6 & 7 Hoofdstuk 1, 2 & 3 Hoofdstuk 4, 5 & 6
Hoofdstuk 8, 9 & 10 Hoofdstuk 4, 5 & 6 Hoofdstuk 7, 8 & 9
Hoofdstuk 11, 12 & 13 Hoofdstuk 7, 8 & 9 Hoofdstuk 10, 11 & 12
Hoofdstuk 14, 15 & 16 Hoofdstuk 10, 11 & 12 Hoofdstuk 13, 14 & 15
Hoofdstuk 17, 18 & 19 Hoofdstuk 13 & 14 Hoofdstuk 16, 17 & 18
Hoofdstuk 20, 21 & 22 Hoofdstuk 15, 16 & 17 Hoofdstuk 19, 20, 21 & 22
Hoofdstuk 23, 24 & 25 Hoofdstuk 18 & 19
Hoofdstuk 26, 27 & 28
Hoofdstuk 29, 30 & 31

Niveautoetsen

Soort 40 min. 90 min.
Niveautoets 1F versie A & B versie A
Niveautoets 2A versie A versie A
Niveautoets 2F versie A, B, C en D versie A, B en C
Niveautoets 3F versie A, B, C en D versie A, B en C

Schoolexamen

2F
SE Niveautoets 2F - 2020/21 (90 min.) versie A & B
SE Niveautoets 2F - 2020/21 (90 min.) versie A

3F
SE Niveautoets 3F - 2020/21 (120 min.) versie A & B
SE Niveautoets 3F - 2021/22 (120 min.) versie A

Domeintoetsen

2F 3F
Domeintoets 2F - Getallen en bewerkingen (50 min.) Domeintoets 3F - Getallen en bewerkingen (50 min.)
Domeintoets 2F - Meten en meetkunde (50 min.) Domeintoets 3F - Meten en meetkunde (50 min.)
Domeintoets 2F - Verbanden (50 min.) Domeintoets 3F - Verbanden (50 min.)
Domeintoets 2F - Verhoudingen (50 min.) Domeintoets 3F - Verhoudingen (50 min.)
Was dit artikel nuttig? Bedankt voor je feedback Er is een probleem opgetreden bij het versturen van je feedback

Hulp nodig? Neem contact op Neem contact op